นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

“Personal Data” “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุตัวคุณว่าเป็นบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตาม

เงื่อนไขที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดในที่นี้ อาจตีความตามเงื่อนไขการใช้งานของเรา หากไม่มีการกำหนดไว้ ซึ่งดูได้ที่ https://goalsmapper.com/terms-of-services

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2555 ประเทศสิงคโปร์ (“PDPA”) ดังนั้น เราจะรวบรวม บันทึก ถือครอง จัดเก็บ เปิดเผย โอน และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น (" นโยบาย ")

การอ้างอิงถึง "การใช้ไซต์" ทั้งหมดรวมถึงการเข้าถึงและ/หรือการใช้ goalsmapper.com (รวมทั้งเวอร์ชันเว็บและโทรศัพท์มือถือ) (เรียกรวมว่า " ไซต์ ") และบริการและฟังก์ชันของเราที่นำเสนอผ่านไซต์นี้ รวมทั้งการดำเนินการคำสั่งซื้อซอฟต์แวร์ของเรา

โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราและ/หรือโดยการใช้ไซต์ ถือว่าคุณได้ตกลงตามข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศในนโยบาย หากคุณไม่ตกลง โปรดหยุดการใช้งานไซต์และอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่เรา

หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราตามรายละเอียดต่อไปนี้: dpo@goalsmapper.com

การใช้ไซต์ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการของเรา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ https://goalsmapper.com/terms-of-services.

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและ/หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายนี้จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณรับทราบและปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเมื่อมีการเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์

 

1. วิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ:

คุณสมัครใจให้เรา เช่น เมื่อคุณสื่อสารกับเราผ่านอีเมล โทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรานั้นเป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ หรืออำนวยความสะดวกตามคำขอของคุณ หรือให้บริการแก่คุณหรือบริษัทที่คุณเป็นตัวแทน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อีเมล หมายเลขติดต่อ วันเดือนปีเกิด และเพศของคุณ

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการ เราอาจรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

 

2. ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

คุณตกลงและรับทราบว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ส่งถึงเราเป็นความจริง ถูกต้อง และไม่ทำให้เข้าใจผิด และข้อมูลดังกล่าวได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เราไม่สามารถจัดหาซอฟต์แวร์ที่คุณร้องขอได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพื่อยืนยันข้อมูลที่คุณส่งถึงเรา

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

คุณตกลงและรับทราบว่าเมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา เช่น ข้อมูลลูกค้าของคุณ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องได้รับความยินยอมที่จำเป็นล่วงหน้าจากบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อที่คุณสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง และคุณแสดงให้เราเห็นว่าคุณได้กระทำการดังกล่าวอย่างถูกต้อง

 

4. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบของข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ของเรา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดหรือมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมเท่านั้น

 

5. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราไม่เช่า ขาย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาและปรับปรุงบริการของเราให้แก่คุณผ่านทางไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมอาจถูกใช้หรือแบ่งปันกับบุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา ผู้ให้บริการของเรา (เช่น บริษัทจัดส่ง) และซัพพลายเออร์และผู้ค้าของเรา) ตามที่เราเห็นว่าจำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้:

ก. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานไซต์ของคุณ รวมถึงการดำเนินการตามคำสั่งซื้อสำหรับซอฟต์แวร์ของเราผ่านทางไซต์ และการตอบสนองต่อข้อสงสัยและคำขอของคุณ

ข. เพื่อส่งมอบซอฟต์แวร์ที่คุณทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์

ค. เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนลูกค้า

ง. เพื่อรับคำติชมของคุณเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของเรา

จ เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและจัดการคำขอและข้อซักถาม

ฉ. เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ธุรกิจรวมถึงดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมผู้ใช้ของเรา

ช. เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล และตรวจสอบกับบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง

ซ. เพื่อจัดการและจัดการบัญชีลูกค้าของคุณ (ถ้ามี) และความสัมพันธ์ของคุณกับเรา

ฌ. เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินออนไลน์ของคุณ

ญ. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับทั้งทางกายภาพและออนไลน์เฉพาะกับบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ฎ. เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์;

ฏ. เพื่อปรับปรุงรูปแบบและ/หรือเนื้อหาของหน้าต่างๆ ของไซต์ และปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้ของไซต์

ฐ. เพื่อตรวจสอบและระบุผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ฑ. เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เราคิดว่าอาจมีประโยชน์แก่คุณหรือที่คุณร้องขอจากเรา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของเรา โดยที่คุณระบุว่าคุณไม่ได้คัดค้านการติดต่อดังกล่าว

ฒ. ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ (ซึ่งอาจขยายไปถึงการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์)

ณ. เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และคำนวณทางการเงินในการส่งมอบซอฟต์แวร์

ด. เพื่อตอบคำถามและข้อเสนอแนะของคุณ และ

ต. วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องตามสมควรกับที่กล่าวข้างต้น

 

6. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณปลอดภัยจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด หรือการดัดแปลง ซึ่งรวมถึง:

ก. ติดตั้งผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข. ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป

ค. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและส่วนบุคคลระหว่างคุณและไซต์เกิดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีความปลอดภัย SSL และการแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้รับการเข้ารหัสและป้องกันด้วยลายเซ็นดิจิทัล และ

ง. สร้างความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาความลับที่เหมาะสม

ฝ่ายบริหารของเราตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของเราเป็นประจำ และอัปเกรดเป็นครั้งคราวเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย

 

7. ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย

เราใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้องจากการใช้ การเข้าถึง หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ตั้งใจ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการใช้ การเข้าถึง หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ในกรณีใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายพิเศษและที่เป็นแบบอย่าง) หรือการสูญเสียชื่อเสียงหรือความปรารถนาดีไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ), ความยุติธรรม, ความรับผิดที่เข้มงวด, บทบัญญัติหรืออื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ตั้งใจ การเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูล GoalsMapper จะแจ้งให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทราบโดยทันที
In the event of a data breach, GoalsMapper will notify the affected customers without undue delay.

 

8. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณต้องการดูข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในปีที่ผ่านมา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่เหมาะสมในการดึงบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ โปรดทราบว่าภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปีพ.ศ. 2555 ประเทศสิงคโปร์ (“PDPA”) เราไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลบางประเภทตามรายการภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปีพ.ศ. 2555 ประเทศสิงคโปร์ (“PDPA”)

เราจะตอบกลับคำขอเข้าถึงของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หรือภายใน 30 วันนับจากวันที่เราได้รับคำขอของคุณ หากเราไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายใน 30 วัน เราจะแจ้งให้คุณทราบและประเมินระยะเวลาที่เราต้องการ

หากคุณมีบัญชีลูกค้า คุณอาจเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีลูกค้าของคุณผ่านทางไซต์ ที่นี่ คุณสามารถดูรายละเอียดคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ในอดีตได้ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ค้างอยู่ และคำสั่งซื้อที่จะถูกจัดส่งในไม่ช้า คุณยังสามารถจัดการรายละเอียดที่อยู่ รายละเอียดธนาคาร และข้อมูลการตลาดใดๆ ที่คุณสมัครไว้ได้

 

9. การอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาโดยการเข้าถึงบัญชีลูกค้าของคุณผ่านทางไซต์ หากคุณไม่มีบัญชีกับเรา คุณสามารถอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยการเขียนถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา

เราดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแบ่งปันการอัปเดตของคุณกับบุคคลที่สามที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ของเราแก่คุณต่อไป หรือเพื่อดำเนินการตามสัญญาใดๆ ที่เรามีกับคุณ

 

10. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถขอให้เราแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการละเว้นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเราโดยการเขียนถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล และระบุชื่อและรายละเอียดการระบุตัวตนในคำขอของคุณและข้อมูลอื่น ๆ ที่เราต้องการ เพื่อระบุตัวคุณและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะแก้ไข

เราจะตอบกลับคำขอแก้ไขของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หรือภายใน 30 วันนับจากวันที่เราได้รับคำขอของคุณ หากเราไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายใน 30 วัน เราจะแจ้งให้คุณทราบและประเมินระยะเวลาที่เราต้องการ

 

11. การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการเพิกถอนความยินยอมต่อการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้ คุณสามารถทำได้โดยการเขียนถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา โดยระบุข้อมูลต่อไปนี้:

ก. ชื่อและหมายเลขประจำตัวบัญชีของคุณ และ

ข. รายละเอียดคำขอถอนเงินของคุณ

โปรดทราบว่าหากคุณเพิกถอนความยินยอม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการเพิกถอนความยินยอมของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการซอฟต์แวร์ของเราแก่คุณหรือดำเนินการตามสัญญาใดๆ ที่เรามีกับคุณต่อไปได้ สิทธิ์ทางกฎหมายและการเยียวยาของเราสงวนไว้โดยชัดแจ้งในกรณีดังกล่าว

โดยทั่วไป เราจะพยายามดำเนินการตามคำขอของคุณภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับ

 

12. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณเมื่อไม่จำเป็นสำหรับธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอีกต่อไป

เราจะกำจัดหรือทำลายเอกสารดังกล่าวที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่ปลอดภัยทันทีที่มีเหตุผลที่จะสันนิษฐานได้ว่าวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตจะไม่ได้รับการเก็บรักษาไว้อีกต่อไป

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่เราได้รับจะถูกส่งกลับไปยังผู้ส่งทันที หากได้รับทางอีเมลหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้จะถูกลบออกทันที หากได้รับทางโทรศัพท์จะไม่ถูกบันทึก

 

13. ข้อร้องเรียน

หากคุณมีข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถส่งคำร้องเรียนของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา เมื่อได้รับการร้องเรียนของคุณ เราจะตอบกลับเพื่อรับทราบ การร้องเรียนของคุณภายใน 7 วันทำการ ฝ่ายบริหารของเราจะตรวจสอบการร้องเรียนของคุณหลังจากนั้น และพยายามแก้ไขข้อร้องเรียนของคุณภายใน 14 วัน หากการร้องเรียนของคุณมีความซับซ้อนและไม่สามารถแก้ไขได้อย่างน่าพอใจในช่วงเวลานี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนเพิ่มเติมที่เราจะดำเนินการในการจัดการเรื่องนี้ต่อไป

 

14. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกประเทศสิงคโปร์

เราไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกสิงคโปร์

ในกรณีที่จำเป็นต้องถ่ายโอนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 4 เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรฐานการปกป้องข้อมูลในประเทศผู้รับนั้นเทียบได้กับมาตรฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปีพ.ศ. 2555 ประเทศสิงคโปร์ หากไม่เป็นเช่นนั้น เราจะทำข้อตกลงกับฝ่ายรับเพื่อให้สอดคล้องกับระดับการคุ้มครองข้อมูลเช่นเดียวกับในประเทศสิงคโปร์

 

15. การรวบรวมข้อมูลการท่องเว็บ

เราหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของเราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้นและเป็นส่วนตัวเมื่อคุณใช้ไซต์ เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลการท่องเว็บของคุณส่งโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลนี้อาจรวมถึง:

ก. ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข. ประเภทเบราว์เซอร์

ค. หน้าเว็บที่คุณเข้าชมก่อนที่คุณจะมาที่เว็บไซต์ของเรา และ

ง. หน้าภายในไซต์ที่คุณเยี่ยมชม และ

จ. เวลาที่ใช้บนหน้าเหล่านั้น รายการและข้อมูลที่ค้นหาบนไซต์ เวลาและวันที่เข้า และสถิติอื่นๆ

ข้อมูลนี้ถูกเก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ที่เราให้บริการ

 

16. กฎหมายที่บังคับใช้

กฎหมายของประเทศสิงคโปร์บังคับใช้กับนโยบายนี้ คุณตกลงที่จะยื่นต่อเขตอำนาจศาลของศาลสิงคโปร์ในข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

สิงคโปร์

CT Hub, 2 Kallang Avenue #08-05 Singapore (339407)

มาเลเซีย

D-05-07, Menara Mitraland, Jalan PJU 5/1, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor